Het Zaans Autisme Loket (ZAL).

Dit loket is een initiatief van het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief (ZAAI) en een samenwerking met het Autismeconvenant Zaansteek/Waterland en de Nederlandse Vereniging voor Autisme regio Noord-Holland. Een onderdeel van dit loket is met behulp van ervaringsdeskundige op een laagdrempelige manier hulp bieden aan mensen die in hun leven te maken krijgen met autisme. In een ongedwongen setting kunnen vragen gesteld worden over school, wonen, werk, etc. waarna er samen gezocht wordt naar passende antwoorden.

In september 2020 is het sociaal wijkteam Zaanstad gestart met ‘de Huiskamer’. Op 5 verschillende locaties organiseren zij een inloop voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor en nieuwe sociale contacten. De dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur in Buurtcentrum de Lorzie te Wormerveer is speciaal ingericht voor naasten van, of mensen met de diagnose autisme. Op deze dag zijn ook de ervaringsdeskundige van het Zaans Autisme Loket aanwezig.


Het ZAAI-project:

De Convenantgroep Autisme Zaanstreek/Waterland waarin een kleine twintig organisaties op het terrein van autisme samenwerken, organiseerde tijdens de autismeweek 2016 twee ‘inspiratiebijeenkomsten’. Daarin vond een uitwisseling van gedachten en ervaringen plaats tussen professionals, andere betrokkenen en een aantal mensen met autisme en ouders van autistische kinderen. Het was voor het eerst dat mensen met autisme op deze wijze in discussie kwamen met professionele instellingen en met vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad, met name uit de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Het idee was dat een dialoog tussen mensen met autisme enerzijds en professionals en vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheid anderzijds unieke mogelijkheden kon bieden om de kwaliteit van leven van de inwoners van Zaanstad met autisme te verbeteren.

De eerste stap die vervolgens werd gezet was de organisatie van het Symposium levensloopbeleid autisme dat plaatsvond op 24 september 2016 en werd georganiseerd door (en vanuit de genoemde Convenantgroep) Lucertis, Voorzet, MEE Amstel en Zaan, de PvdA Zaanstad, Linda Rollenberg, Flip Schrameijer en de genoemde inwoners met autisme die zich inmiddels hadden verenigd in het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief (ZAAI).

Download volledige rapport ZAAI


Symposium “Leven met autisme in Zaanstad”

Dit Symposium wordt georganiseerd door ZAAI, het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief, in samenwerking met het autisme netwerk Zaanstreek/Waterland en de NVA Noord-Holland

Dit symposium is een vervolg op het symposium “Levensloopbeleid autisme Zaanstad” op 24 september 2016 dat leidde tot een voorstel aan de gemeenteraad waarmee Zaanstad in januari 2018 akkoord ging.

Het ZAAI-project is een burgerinitiatief waarin door gemeenteambtenaren wordt geparticipeerd. Het doel was een inventarisatie van knelpunten die mensen met autisme ervaren in hun pogingen volwaardig in de samenleving te participeren. Het ging om knelpunten op de terreinen opvoeding, onderwijs, relaties, werk, wonen, financiën en gezondheid. Voor deze zeven terreinen werden themagroepen opgericht bestaande uit professionals, mensen met autisme en gemeenteambtenaren die gezamenlijk tot aanbevelingen moesten komen.

Lees meer over dit symposium


ZAAI en sociale media

Volg ons op onze sociale media en blijf op de hoogte van alle vorderingen rond het Symposium: “Leven met autisme in Zaanstad” en het Zaans Autisme loket.