Belangenvereniging voor personen in het spectrum

Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging die het perspectief van de persoon met autisme voorop stelt. Dat kunnen ze omdat de leden van PAS zelf autist zijn en de wereld vanuit het autismespectrum bekijken. De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van volwassen personen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe. PAS werkt aan het bereiken van dit doel door het organiseren van allerlei activiteiten.

Voor de organisatie van de activiteiten heeft PAS vijf pijlers gedefinieerd:

  • Ontmoeten
  • Belangenbehartiging
  • Deskundigheidsbevordering
  • Informatie & Advies
  • Communicatie

Nieuwsgierig geworden? www.pasnederland.nl

plaatje van de website van PAS


Autisme Noord Holland

De samenwerking van organisaties op het terrein van autisme in de regio Noord-Holland heeft als doel de zorg voor mensen met autisme beter te laten verlopen en te bevorderen dat in het zorgaanbod alle ketens naadloos op elkaar aansluiten. Deze website is een wegwijzer in de grote hoeveelheid informatie over het zorgaanbod voor autisme in de regio Noord-Holland. De website is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme; ouders en betrokkenen; verwijzers.

Vaak zijn er veel vragen als er een vermoeden van autisme is en ook als de diagnose ‘autismespectrumstoornis’ wordt gesteld: “wat is autisme, hoe kan ik hiermee omgaan, wat betekent het voor mijn familie?” Per leeftijdscategorie worden deze eerste vragen over autisme beantwoord en vindt u een korte uitleg over autisme. Tevens zijn er adressen te vinden waar u terecht kunt voor vragen.

Meer informatie: https://www.autismenh.nl/


Nederlandse Vereniging voor Autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is de grootste vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. 

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

Meer informatie: https://www.autisme.nl/


Pilot levensloopbegeleiding VAB

Eind 2018 is Vanuit autisme bekeken (VAB) gestart met de voorbereiding van een vernieuwende pilot voor mensen met autisme. Gedurende vier jaar organiseren we levensloopbegeleiding, waarbij de individuele situatie en behoefte van de persoon met autisme, oftewel de deelnemer, het vertrekpunt is. 

De levensloopbegeleiding is levensbreed (zorg, onderwijs, werk, sport, sociaal leven etc.), levensvolgend (op- en afschalen naar behoefte is mogelijk) en levenslang. De leefwereld van de deelnemer staat centraal. Deelnemers kiezen zelf hun levensloopbegeleider. Deze werkt vraaggericht en stimuleert bij de deelnemers ontwikkeling, levensgeluk, autonomie en deelname aan de samenleving.

Levensloopbegeleiders voeren het goede gesprek (vraagverheldering en coaching) en regelen waar nodig maatwerk voor de deelnemer. De pilot wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en maakt onderdeel uit van het programma

Meer informatie: https://www.vanuitautismebekeken.nl/pilotlevensloopbegeleiding